فروشگاه آنلاینباکتاب

فروشگاه اینترنتی “با کتاب” وابسته به گروه انتشاراتی هنگام، جایی است برای دستیابی به کتاب بدون واسطه و دغدغه.

سایتی که در همکاری با ناشران سراسر کشور،بعنوان یک پایگاه فعال معرفی کتاب ،امکانی ویژه را برای آسان‌سازی تهیه و ارسال کتاب، فراهم نموده است.

با کتاب” حق انتخاب را آسان و دسترسی به کتاب را در تمام رده‌های سنی تسهیل می‌کند.

عالی برای شما

فروشگاه اینترنتی “با کتاب” در قالبی خدمت محور بین مردم و جامعه نشر یا انتشارات کشور است.
سایتی که با تکیه بر فرهنگ یا روحیۀ فرهنگی یک پایگاه فعال معرفی کتاب و واسطه‌گری هوشمند میان طبقات گوناگون مردم برای آسان‌سازی تهیه و ارسال کتاب، جایی و جایگاهی تعاملی میان مخاطبان طالب هدیه دادن‌های فرهنگی ایجاد خواهد نمود.
“با کتاب”، حق انتخاب را آسان و اطمینان‌بخشی را در تمام رده‌های سنی براساس مدل‌های زیستی و علاقه‌ای ایجاد می‌نماید.

به واقعیت تبدیلش کنید

فروشگاه اینترنتی “با کتاب” وابسته به موسسه انتشاراتی هنگام، جایی است برای دستیابی به کتاب بدون واسطه و دغدغه.

سایتی که در همکاری با ناشران سراسر کشور،بعنوان یک پایگاه فعال معرفی کتاب ،امکانی ویژه را برای آسان‌سازی تهیه و ارسال کتاب، فراهم نموده است.

با کتاب” حق انتخاب را آسان و دسترسی به کتاب را در تمام رده‌های سنی تسهیل می‌کند.