هزاران کتاب در بازار هستند که کمک به برنامه ریزی، ارزیابی و سازمان دهی شما معلمان می کنند؛ اما تعداد اندکی از آن ها درباره مشکلات واقعی که معلمان با آنها روبرو می شوند، صحبت می کنند، چگونه با یک زنبور در کلاس درس مقابله می کنید، چگونه یک سفر میدانی ترتیب می دهید و یا با همکاران دردسر ساز خود چگونه رابطه برقرار می کنید؟ در این کتاب خصوصیات یک معلم به عنوان یک انسان و نه فقط چرخ دنده ای در ماشین آموزشی نگاه می شود.