خواندن این کتاب به والدینی توصیه می شود که مایلند با ناسازگاری های کودک خود به آرامی و نه با خشونت، برخورد نمایند. این راهنمای ارزشمند، گنچی است از اصول عملی و راهبردهای ملموس برای پاسخ به مشکلات بچه داری در سراسر جهان که والدین هر روزه با آن مواجه می گردند. این کتاب که به زیبایی نوشته شده است به والدین می آموزد که چطور می توانند با استفاده از عقل سلیم و عشق، درس های ارزشمندی از زندگی به کودکان خود داده و آن ها را به شهروندانی فکور، مسئول و مهربان تبدیل نمایند.